STANOVY

občanského sdružení

”The Boom”

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
 1. Název sdružení je:
  ”The Boom”
  (dále jen ”sdružení”);
 2. Sídlem sdružení je adresa: Resslova 42/814, Ústí nad Labem, 400 01
 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou
 4. Charakter sdružení — občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují fanoušci a hudebníci zabývající se hudbou a historií The Beatles. Sdružení se dále zabývá možnostmi živého provedení skladeb skupiny The Beatles, které pro svou náročnost a spojení se symfonickým orchestrem nebyly nikdy hrány živě.

čl. II

Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

 1. studium hudby a historie skupiny The Beatles
 2. pravidelná setkání členů sdružení
 3. nastudování a živé provedení repertoáru skupiny

čl. III

Náplň a formy činnosti.
 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení
 2. Hlavním formou dosahování cílů sdružení je získávání finanční podpory pro naplňování cílů sdružení
  1. kooperace s jinými sdruženími s podobnou náplní
  2. osvětová a vzdělávací činnost
  3. prezentace cílů sdružení
 3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV

Členství ve sdružení
 1. Členem sdružení může být fyzická osoba (starší 18 let) i právnická osoba
 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů sdružení.
 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 4. Členství zaniká
  1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
  2. rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
 5. Člen má právo
  1. účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  2. účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
  4. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
 6. Člen má povinnost
  1. dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení a svou činností naplňovat cíle sdružení
 7. Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky

čl. V

Orgány sdružení
 1. Orgány sdružení jsou:
  1. členská schůze
  2. výbor a předseda sdružení
  3. revizor sdružení

čl. VI

Členská schůze
 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;
 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Členská schůze
  1. schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
  2. volí výbor sdružení, předsedu sdružení a revizora
  3. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
  4. určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

čl. VII

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení
 1. Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení (ten může být volen i přímo členskou schůzí) a revizora. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení
  1. na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
  2. připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti
 3. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.

čl. VIII

Revizor sdružení
 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.

čl. IX

Zásady hospodaření
 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou nebo fyzickou osobou pro finanční popř. hmotné zajištění svých aktivit
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X

Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.